به گزارش این مرکز، اعتماد مردم آمریکا به نهادهای اجتماعی این کشور در سال ۲۰۱۸ باثبات مانده است. یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که در میان ۱۵ نهاد مورد بررسی، مردم آمریکا بیشترین اعتماد را به «ارتش» این کشور دارند (۷۴ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی، اعتماد زیاد به این نهاد دارند). «کسب‌وکارهای کوچک» و «پلیس» نیز با باقی‌ماندن در جایگاه قبلی‌شان، به‌ترتیب در رده‌های دوم و سوم این رتبه‌بندی قرار دارند (به ترتیب با سهمی ۶۷ و ۵۴ درصدی). این درحالی است که همچون سال‌های گذشته «کنگره» آمریکا به تنهایی در قعر جدول به‌عنوان غیرقابل‌اعتمادترین نهادهای آمریکا قرار گرفته است (مردم آمریکا کمترین اعتماد را به کنگره دارند). در این نظرسنجی از مشارکت‌کنندگان خواسته شده تا سطح اعتماد خود به هر یک از ۱۵ نهاد آمریکایی (که رتبه‌بندی کامل آنها در جدول آمده است) را در سه طیف «زیاد»، «تا حدودی» و «بسیار اندک» بیان کنند. بر این اساس، قابل‌اعتمادترین نهادهای آمریکا براساس سهمی که در طیف نخست پاسخ‌ها داشته‌اند (زیاد) رتبه‌بندی شده‌اند. پس از «پلیس»، سطح اعتماد مردم آمریکا به نهادهای دیگر کاهش چشمگیری داشته است، و تماما سطح اطمینانی کمتر از ۴۰ درصد را به‌دست آوردند. بر این اساس، کلیساها و دین‌های‌ سازمان‌دهی‌شده با ۳۸ درصد، ریاست‌جمهوری و دادگاه عالی با ۳۷درصد و نظام پزشکی با ۳۶ درصد در رتبه‌های چهارم تا هفتم رتبه‌بندی قابل‌اعتمادترین نهادهای آمریکا قرار دارند. میزان اعتماد مردم آمریکا به اخبار تلویزیونشان هم تنها ۲۰ درصد است.

 

04-02