تصور ما و دکتر مصدق از فواید ملی شدن نفت چه بود؟

نهضت ملی نفت از نگاه دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه چگونه بود؟

من می‌توانم درباره خودم و رفیق‌های نزدیکم صحبت کنم. فکر می‌کردیم دو اتفاق خواهد افتاد. فکر می‌کنم دکتر محمد مصدق و اعضای جبهه ملی هم تصورشان این بود؛ یکی اینکه ما از نفوذ خیلی زیاد و نامتناسب انگلیس آزاد می‌شویم، دیگری اینکه با درآمدی روبه‌رو می‌شویم که به ما امکان توسعه واقعی می‌دهد؛ چون خاطرم می‌آید درست قبل از اینکه از ایران بیایم حرف اجرای یک برنامه عمرانی مطرح بود که آن موقع اول می‌خواستند یک برنامه هفت ساله درست بکنند، ولی صحبت این بود که پولش را از کجا بیاوریم. پولش را هم می‌خواستیم از بانک جهانی بگیریم. روی این مساله صحبت بود که بعد، ملی شدن نفت پیش آمد. با بانک جهانی هم در این مورد صحبت‌هایی شده بود ولی هیچ‌وقت به نتیجه‌ای نرسیدیم.