پدرم می‌گفت به انگلیس نرو!

خب برویم به دوران تحصیل شما در فرانسه. چرا فرانسه را برای ادامه تحصیل انتخاب کردید؟

پدرم به من گفت که نمی‌خواهم انگلیس بروی، به خاطر اینکه این مردم به ما بدی کرده‌اند. آمریکا هم گران بود و نمی‌توانستم بروم. گفتم خب می‌روم فرانسه. گفت هان! فرانسه خیلی خوب است، به خصوص که مجتهدی را هم تازه دیده‌ام و فرانسه را خیلی تایید کرده و گـفته خوب است.