ملت؛ پرچم‌دار ایران محترم و بزرگ

پس پرچم فرماندهی ایران محترم و بزرگ را چه کسی باید به دست می‌گرفت؟

به‌صورت مبهم ملت ایران. حالا یک نفر می‌توانست نماینده ملت ایران باشد، ولی ما هیچ‌وقت بین خودمان بحث این طوری نداشتیم که حتما باید پادشاهی باشد. گذشته از رضاشاه، وقتی به دوره قاجاریه نگاه می‌کردیم، چیز{با خنده} قابل خریداری پیدا نمی‌کردیم چون واقعا ملت ایران اصلا آنها را قبول نداشت؛ بنابراین چیزی نبود که ما بخواهیم جای آنها بگذاریم. خب رضاشاه یک مرد خاصی بود، {محمدرضا} شاه هم در آن زمانی که ما می‌دیدیم، مطرح نبود.

واقعا مطرح نبود؟

نه نبود. سعی می‌کرد از خودش چیزی نشان بدهد ولی مطرح نبود.