ترامپ در سخنرانی وضعیت کشور که دیروز ایراد شد ادعا کرد که ایران به‌دنبال نابود کردن آمریکا و یهودی‌ها است. او گفت: «ما از رژیمی که فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دهد و ملت یهود را به نسل‌کشی تهدید می‌کند چشم برنخواهیم داشت.»

رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه یاوه‌گویی را از حد گذراند و مدعی شد: دولت من قاطعانه برای مقابله با اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم یعنی حکومت رادیکال در ایران اقدام کرده است. برای حصول اطمینان از اینکه این دیکتاتوری فاسد هرگز به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا نکند، من آمریکا را از توافق هسته‌ای فاجعه‌بار ایران خارج کردم. پاییز گذشته ما شدیدترین تحریم‌های قابل اعمال را وضع کردیم. ما از رژیمی که شعار «مرگ بر آمریکا» می‌دهد و مردم یهود را به نسل‌کشی تهدید می‌کند، چشم بر نخواهیم داشت. او اظهار کرد: ما هرگز نباید سم فرومایه یهودی‌ستیزی یا کسانی را که این بذر سمی را اشاعه می‌دهند، نادیده بگیریم. با یک صدا، ما باید با این نفرت در هر کجا که رخ می‌دهد، مقابله کنیم.