‌‎براساس کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ‎متهم ردیف دوم این پرونده محمد اسماعیل قاسمی است.

همچنین به گزارش میزان، در کیفرخواست صادرشده وحید مظلومین به افساد‌فی‌الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال درنظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر‌قانونی و غیر‌مجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان متهم شده است. متهم ردیف دوم پرونده محمداسماعیل قاسمی به افسادفی‌الارض از طریق مشارکت و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی وپولی کشور با انجام معاملات غیر‌قانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان متهم شده است.