در این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی کـه تـا پایـان سـال ۱۳۹۷ تسـویه می‌شود، معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تـا سـقف سـیزده هـزار و پانصـد میلیـون ریال به‌صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت‌نامه متبادلـه بـا سـازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه برای افراد زیردیپلم، ۱۰ میلیون تومان، برای افراد دارای مدرک دیپلم ۱۵ میلیون تومان، برای افراد دارای مدرک لیسانس ۲۰ میلیون تومان، برای افراد دارای مدرک فوق دیپلم ۲۵ میلیون تومان، برای افراد دارای مدرک فوق لیسانس ۳۰ میلیون تومان، برای افراد دارای مدرک دکترای عمومی علوم پزشکی ۳۵ میلیون تومان، برای افراد دارای مدرک دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی ۴۰ میلیون تومان و برای افراد دارای مدرک دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که به نسبت قانون بودجه سال گذشته تغییری نداشته است.

علاوه براین در این لایحه آمده است که: به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می‌شود. البته برای مشمولان متاهل، پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود. علاوه براین، مشمولان غایبی که به‌صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام کرده‌اند، می‌توانند گواهینامه رانندگی اخذ کنند. همچنین فرزندان ایثارگران مشمول ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول (جریمه مشمول افراد دارای مدرک زیر دیپلم) با اعمال ۵۰ درصد تخفیف می‌شوند. مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز از ۵۰ درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.