قیمت گاز طبیعی =متوسط قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده ×۰.۵+ متوسط وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی×۰.۵

 سایر موارد مصوبه به شرح زیر است:

«قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده» از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز طبیعی ایران بیشتر نشود.

قیمت خوراک واحدهای متانولی مشروط به تسویه ماهانه، معادل ۹۵درصد نرخ پایه تعیین شود. نرخ سوخت گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل ۶۰درصد، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) ۴۵درصد، واحدهای تولید سیمان ۱۵درصد و سایر واحدهای صنعتی ۱۰درصد نرخ پایه خوراک گاز پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.