در ابتدای این نشست توضیحاتی پیرامون مصوبه سال ۹۹ سازمان اظهار شد؛ اینکه در سال ۹۹ هر ناشر مکلف به استفاده از بازارگردان‌ها بود و بازارگران‌ها نیز متعهد به انجام وظایف خود بودند. عیوض‌لو ضمن اشاره به چالش‌های بازارگردانی افزود: از چالش‌های بازارگردانی انبوه منابعی بود که به جای به‌کارگیری در بخش‌های تولیدی، صرف بازارگردانی شد. نقض قانون حاکمیت شرکتی چالش دیگری بود که موضوع تملک شرکت‌های فرعی توسط شرکت اصلی را دچار مشکل می‌کرد. این دو چالش منجر به بازنگری قانون بازارگردانی شد. عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: آذرماه سال ۱۴۰۱ از سوی ناشران این چالش‌ها ارزیابی و جلسات متعددی برگزار شد. در این راستا، الزام بازارگردانی در بازار پایه برطرف شد. از همین رو بود که در مصوبه اخیر با تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردانی از حالت الزامی خارج شد و در اختیار بورس و فرابورس قرار گرفت.