این کمیته عنوان بازوی کنترل داخلی هیات‌مدیره شرکت به خوبی عمل می‌کند و هیات عامل شرکت بیمه سامان متشکل از مدیر عامل و معاونان مدیرعامل به‌صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد و به همراه کمیته‌های زیرمجموعه خود برنامه‌های استراتژیک مصوب هیات‌مدیره و امور اجرایی شرکت را راهبری و مدیریت می‌کند. احمدرضا ضرابیه همچنین در سخنان خود اظهار کرد: شرکت بیمه سامان اولین شرکتی بود که در راستای انطباق با آیین‌نامه شماره ۹۳ شورای عالی بیمه با موضوع آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه نسبت به تعیین کلیه اعضای هیات‌مدیره خود از افراد حقیقی اقدام کرد. ارکان مدیریت ریسک و تطبیق مقررات علاوه بر حسابرسی و کنترل داخلی که از قبل در شرکت مستقر بود ایجاد شده و در حال توسعه فعالیت است. وی همچنین از اجرا و اقدامات لازم برای تسری و تعمیم الزامات حاکمیت شرکتی در شرکت‌های زیرمجموعه بیمه سامان خبرداد و در ادامه گفت: اجرا و توسعه حاکمیت شرکتی یکی دیگر از اقداماتی است که گروه بیمه سامان با ایمان به عملکرد صحیح و حرفه‌ای فراتر از الزامات مقرراتی در حال پیاده‌سازی آن است.