عبدالمجید پورسعید در سمینار سراسری بازرسان بانک ایران زمین، اظهار کرد: نقش بازرسان حفظ و صیانت از اعتماد و اعتبار بانک است؛ یعنی حفظ عملکرد، توام با سلامت مهم‌ترین نقش بازرسان است.پورسعید با بیان این موضوع که نظام بانکی کشور در حال تغییر و پوست اندازی است، گفت: این سیر تحولی چیزی نیست که در یک لحظه اتفاق بیفتد؛ بلکه این تغییرات در یک بازه زمانی خواهد بود، بنابراین شناخت ما باید از شرایط عمیق باشد و مطمئنا شکل جدیدی از بانکداری ایجاد خواهد شد.وی درخصوص حرکت بانک ایران زمین به سمت و سوی مفهوم بانکداری دیجیتال گفت: سیاست ما در حوزه بانکداری دیجیتال تغییر نگرش و دیدگاهی است که درخصوص خدمات بانک ایجاد خواهیم کرد، به این مفهوم که این تغییر و تحول در نحوه ارائه خدمات نیست و اساسا خود خدمات بانکی متحول خواهد شد.