چشم‌انداز مثبت هلند

این امر ناشی از افزایش رشد دستمزد واقعی است که از مصرف خصوصی حمایت می‌کند و مصرف دولت و سرمایه‌گذاری عمومی را افزایش می‌دهد. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی به ۱.۵‌درصد افزایش می‌یابد؛ زیرا رشد مصرف خصوصی قوی و چشم‌‌‌انداز بهبودیافته برای سرمایه‌گذاری تجاری و تجارت در این سال وجود خواهد داشت. اما انتظار می‌رود کسری بودجه در افق پیش‌بینی افزایش یابد و به ۲.۱‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ برسد. به نظر می‌رسد بدهی دولت تقریبا ثابت بماند و در سال ۲۰۲۵ به ۴۶.۸‌درصد تولید ناخالص داخلی برسد.