یکی از گزارش‌‌‌های مکنزی به‌روشنی نشان می‌دهد که تحقق کامل اهداف جهان در زمینه حذف CO۲  از زنجیره جهانی و تحقق کربن صفر، نیازمند  ۶ تا ۱۶تریلیون سرمایه‌گذاری تجمعی تا سال ۲۰۵۰ است، حال آنکه سرمایه‌گذاری انجام‌شده بسیار کمتر از حد انتظار خواهد بود. در عین حال گزارش مکنزی تاکید می‌کند، آن دسته از تامین‌‌‌کنندگان جهانی که در انتشار کربن دخیل هستند، در صورت پیوستن به فرآیند کربن‌‌‌زدایی سود چشمگیری خواهند برد. دعوایی هم که در اجلاس کاپ۲۸ در لفافه بروز یافت و انتقاد از تولیدکنندگان نفت (از جمله امارات متحده عربی، رئیس اجلاس) را در پی داشت ناظر به ‌تمایل‌نداشتن این دسته از بازیگران برای پیوستن سریع به جریان حذف سوخت‌‌‌های فسیلی است. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز سعی کرده است به موضوع اختلافات جهانی بر سر نحوه کاهش انتشار کربن در جهان بپردازد.

p24 copy