همچنین در ۷ ماه منتهی به مهر سال‌جاری ۱۸۳۱ کارت توسط این اتاق صادر شده که بر اساس این آمار این رقم در مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۷۶۳ کارت بوده است. پس از تهران، اصفهان و مشهد در صدور کارت بازرگانی پیشتاز هستند. آمار هفت ماه منتهی به مهر سال‌جاری نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی اصفهان ۳۳۲ کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی مشهد ۲۶۸ کارت بازرگانی صادر کرده است که حاکی از آن است که صدور کارت در این دو اتاق نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است؛ به‌گونه‌ای‌که اتاق اصفهان رشد ۳ دهم درصدی صدور کارت را نسبت به هفت ماه منتهی به مهر سال گذشته رقم زده و اتاق مشهد رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرده است.

در مجموع، در مهرماه سال جاری ۶۹۹ کارت و در شهریور ماه ۹۶ نیز ۶۷۶ کارت بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور صادر شده است. تعداد کارت‌های صادر شده در ۷ ماه منتهی به مهر سال جاری با رشد حدود ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده است. بر این اساس، تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری، ۴۴۸۵ است که این رقم در مدت زمان مشابه سال قبل ۴۴۰۵ بوده است.