آلمان در حال تبدیل شدن به یک کشور در حال توسعه است