5‌درصد منابع حاصل از کاهش مصرف گاز  به رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد

جزء (۲) بند‌(ز) تبصره‌(۱۵) ماده‌واحده لایحه بودجه ‌به این شرح است: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت‌های کارور‌مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف، همچنین نصب شمارشگرهای (کنتور) هوشمند اقدام و هزینه مربوطه را ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت اقساطی از مشترکان دریافت کنند. نمایندگان با بخش درآمدی بند‌(ح) تبصره‌(۱۵) ماده‌واحده این لایحه موافقت کردند. بند(ح) تبصره‌(۱۵) ماده‌واحده لایحه بودجه‌به این شرح است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۵‌درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ‌سازی توسط سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب امضای قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت شود.