این اتوبوس که NTU-Blue Solutions Flash Shuttle نام گرفته ۲۲ صندلی دارد و شرکتBlueSGآن را ساخته است. البتهNTU-Blue Solutions Flash Shuttle مجهز به باتری است و در صورت نیاز با کمک آن می‌تواند ۳۰ کیلومتر طی کند. اما در درجه اول برای حرکت از نیروی الکتریسیته ابرمخزن‌هایی کمک می‌گیرد که طی ۲۰ ثانیه شارژ می‌شوند. فرآیند شارژ در ایستگاه‌های اتوبوس و هنگام سوار و پیاده شدن مسافران انجام می‌شود. فرآیند شارژ به وسیله یک بخش اتصال تلسکوپی انجام می‌شود. اتوبوس با هر بار شارژ می‌تواند فقط ۲ کیلومتر طی کند. به همین دلیل ایستگاه‌های اتوبوس با توجه به این موضوع ساخته شده‌اند.