۲۳ اکتبر ۱۹۲۷ (اول آبان ۱۳۰۶ خورشیدی) عهدنامه رعایت بی طرفی و تامین متقابل که میان تهران و مسکو امضا شده بود، مبادله شد. این عهدنامه هشتم مهرماه همین سال میان دو کشور تنظیم شده بود که پارلمان ایران با تصویب یک ماده واحده در ۲۷ مهرماه مبادله و اجرای آن را قانونی ساخته بود. تاکنون به لغو این عهدنامه که دارای هشت فصل است اشاره نشده است. پس از فروپاشی شوروی، روسیه فدراتیو متعهد به رعایت قراردادهای آن دولت شده و در حقیقت برجای آن نشسته است. اتحاد شوروی برجای امپراتوری یکپارچه روسیه نشسته بود.