کتابخانه  مصدق

 بعدها مدرسه علوم سیاسی با مدرسه حقوق ادغام و به نام جدید تبدیل شد و بالاخره کتابخانه دانشکده حقوق، میراث‌دار مدرسه علوم سیاسی و مسوول نگهداری کتابخانه او شد. بخش اهدایی مصدق به آن کتابخانه قسمت ممتازی از نفایس کتابخانه به شمار می‌رفت.

مصدق بعدها حقوق دو ساله دوره نمایندگی خود در مجلس چهاردهم را برای خرید کتاب به همین کتابخانه بخشید. وقتی من به کتابداری آن کتابخانه درآمدم، هنوز مقداری از آن وجوه اهدایی مانده بود که با نظارت دکتر عبدالله معظمی، از آن محل کتاب می‌خریدیم و صورت کتاب‌ها را به اطلاع مصدق می‌رساندیم.

جز این، موقعی که مصدق از سفر مصر به ایران بازگشت، تعدادی متجاوز از یکصد جلد کتاب حقوقی و اقتصادی که از سوی مراکز علمی مصر به ایشان اهدا شده بود، همه را به کتابخانه دانشکده حقوق بخشید. برای تحویل گرفتن آنها من از جانب دانشکده حقوق مامور شدم و به خانه ایشان -در حقیقت مقر نخست وزیر- رفتم و کتاب‌ها را تحویل گرفتم. یادم است که در نامه ماشین شده، تعداد کتاب‌ها به غلط قید شده بود و شخص ایشان با همه گرفتاری‌ها به خط خود آن عدد را اصلاح کرده بود.

منبع: نادره کاران، ایرج افشار، ص ۱۹۰-۱۸۹