شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

کتبخانه شخصی

کتبخانه شخصی

  • کتابخانه مصدق

    دکتر مصدق موقعی که در مدرسه علوم سیاسی تدریس می کرد کتابخانه شخصی خود را به آنجا بخشید. کتابخانه آن مرحوم حاوی مقداری کتاب‌های چاپ سنگی ایران و هند بود. دیگر کتاب‌های حقوقی بود که از اروپا تهیه کرده بود. این قسمت حاوی دوره منشورات حقوقی دالوز Dalloz و سیری Sirey و نظایر آنها بود. همه آن کتاب‌ها به مهر اهدایی او و به رنگ سرخ ممهور شده بود.
۱
بیشتر