تفکرات او تاثیری بسزا بر فلاسفه قرن نوزدهم و بیستم از جمله نیچه و ویتگنشتاین و فروید و... داشته است. از جمله آثار مهم او می‌توان به «جهان همچون اراده و تصور»، «هنر همیشه بر حق بودن» اشاره کرد. آرتور شوپنهاور به تاثیر از شغلش که بازرگانی بوده توصیفاتش نیز حال وهوای داد وستد دارد. او می‌نویسد: «زندگی دادوستدی است که هزینه‌ها را جبران نمی‌کند.»