۱۴ مرداد ۱۳۱۵ شیخ خزعل، از حاکمان پیشین خوزستان در هفتاد و پنج سالگی در منزل شخصی یعنی باغ فخرالسلطنه در تهران به فرمان رضاشاه به‌دست چند تن از ماموران شهربانی به قتل رسید.