مصطفی شبه اظهار کرد: برخی از اراضی بستر رودخانه کارون تحت تصرف مردم است که در آنها کشت‌وکار می‌کنند اما به دنبال آن هستیم تا از این اراضی که بستر رودخانه کارون را تشکیل می‌دهند، رفع تصرف کنیم.  وی افزود: طول زمین‌های بستر رودخانه کارون در مقطع اهواز که تحت تصرف مردم و دستگاه‌های مختلف قرار دارد حدود ۶۰ کیلومتر است و حدود ۷۰ درصد از اراضی بستر رودخانه کارون تحت تصرف مردم است.معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: عمده زمین‌هایی که در تصرف مردم قرار دارند، در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در مقطع شهر توسط دستگاه‌های مختلف دولتی و خدماتی دخل و تصرف‌هایی در حریم بستر رودخانه و اراضی آن شده که بدون هماهنگی سازمان آب و برق خوزستان بوده است.شبه اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف باید برای انجام کارهای موردنظر خود در حریم رودخانه کارون با سازمان آب و برق خوزستان هماهنگ باشند اما معمولا در جانمایی طرح‌های خود هماهنگی انجام نمی‌دهند و باعث بروز مشکلاتی در حریم رودخانه می‌شوند.

وی گفت: هرگونه بهره‌برداری از رودخانه باید منطبق با ضوابط و تایید متولی آن که وزارت نیرو است، انجام شود و هیچ دستگاهی بدون هماهنگی و رعایت ضوابط فنی نباید خودسرانه اقدام به دخل و تصرف در حریم رودخانه کارون و اراضی بستر این رودخانه کند.معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان خاطرنشان کرد: شهرداری اهواز و برخی از دستگاه‌ها به این مساله توجهی ندارند و خودسرانه اقدام به دخل و تصرف در حریم رودخانه کارون و اراضی بستر این رودخانه می‌کنند.شبه گفت: قرار است سازمان آب و برق با همکاری دستگاه قضایی، احکامی را صادر کند تا این اراضی به تدریج رفع تصرف شود. علاوه‌بر بحث کشاورزی در برخی از مناطق ساخت‌وسازهای غیر مجازی نیز در بستر کارون انجام گرفته است که به دنبال تخریب این ساختمان‌ها نیز هستیم.