شماره روزنامه ۶۰۵۷
|

نظریه انتخاب عمومی

نظریه انتخاب عمومی

  • محدودیت انتخاب

    پرهام پهلوان: نظریه انتخاب عمومی راه بین‌رشته‌‌‌ای است که با استفاده از ابزارهای علم اقتصاد به رفتار دولت‌‌‌ها، مردم، سیاستمداران و رای‌‌‌دهندگان می‌‌‌پردازد. به عبارت دیگر، با استفاده از حداکثرسازی مطلوبیت، نظریه‌‌‌ بازی‌‌‌ها و نظریات تصمیم‌گیری، در تحلیل رفتارهای استراتژیک فردی به متخصصان جامعه‌‌‌شناسی و علوم سیاسی کمک می‌کند. با توجه به برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، ابهامات بسیار در فضای سیاسی کشور و فاصله کم تا زمان برگزاری انتخابات، توانایی تحلیل رای‌‌‌دهندگان برای شرکت در انتخابات و…
۱
بیشتر