شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

فساد سیاسی

فساد سیاسی

  • نفرین منابع سیاسی

    نقل و انتقالات رانت‌های سیاسی به‌طور برون‌زا هم باعث افزایش فساد سیاسی و هم کاهش کیفیت نامزدهای شهرداری می‌شود. این گزارش که بر شواهدی از برزیل استوار است، نشان می‌دهد که انتقال بیش از حد منابع سیاسی دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی مخربی است.
۱
بیشتر