آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • دکتر کریم سلیمانی /عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
    در دوره دکتر مصدق، زمانی که اقتصاد کشور با تحریم شدید نفت مواجه بود، او بهترین روش را به منظور حل آن بحران انتخاب کرد. در واقع مصدق توانست اقتصاد بدون نفت را با درآمد مالیاتی، سرپا نگه دارد و به‌رغم همه سختی‌هایی که با آنها مواجهه بود، چرخ‌های اقتصاد ایران را به چرخش درآورد.
  • در دوره ناصرالدین‌شاه مناسباتی که جامعه در سطح خرد یا کلان با‌شاه بر قرار می‌کند، از حالت نمادین و اسطوره‌ای خارج شد.‌شاه دیگر یک پیکر حماسی و مقدس نبود که یک تصویر از او به مثابه تصویری روحانی در تعداد زیاد و درحالتی استعاری و رمانتیک‌گونه تکثیر شود، چنانچه در دوره فتحعلی‌شاه سنت تصویری محدود به چهره‌ای آرمانی و زیبا از‌شاه و درباریان و چهره‌ای استعاری و جنسی از زنان بود. امر روزمره یا پیش‌پاافتاده در این سنت تصویری چندان جایی نداشت و نمی‌توانست مشاهده، توصیف و به مثابه یک تصویر بازنمایی شود. اما چیزی در حدود بیست سال بعد، تصویر ناصرالدین‌شاه تصویری نسبتا واقعی و ملموس شد.
  • محمدحسین میرزاحسین نائینی، مجتهد بزرگ شیعه و از رهبران انقلاب مشروطه ۲۳ مرداد ۱۳۱۵ ه.ش در نجف چشم بر جهان فروبست. مشهورترین کتاب او که اثری تعیین‌کننده بر جریان فکری و فقهی مشروطه داشته است «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» است.
  • تنبیه‌الامه، یک سال و نیم بعد از انقلاب مشروطه و بعد از به توپ بسته‌شدن مجلس نوشته شد و اولین‌بار بود که یک متفکر بزرگ شیعه که نام و نشان و اثر زیادی در حوزه‌های علمیه دارد، دست به چنین کاری می‌زد. در این کتاب، فقیهی برجسته و متفکری اصولی، تبیینی از دولت مدرن و دولت ملی ارائه کرده و درباره دولتی که مبتنی بر مرزهای ملی، قوانین موضوعه، نظام انتخابات و حقوق عمومی است سخن گفته است.
  • عبدالمهدی رجائی / اصفهان‌شناس و محقق
    تحولی که یکصد سال پیش به نام نهضت مشروطیت در کشورمان رخ داد، از آن‌رو در خور اهمیت است که طبقات عامه مردم، برای نخستین‌بار در تاریخ این خاک کهن، در ساختار قدرت جایی پیدا کرده و توانستند پس از وادار کردن حاکمیت به پذیرش خواسته‌شان و امضای فرمان مشروطیت، با تاسیس مجلس شورای ملی، انجمن‌های ایالتی و ولایتی و تصویب قانون اساسی بر این دستاورد مهر قانونی و ماندگاری بزنند. هنر و ارزش مشروطیت در آن بود که پس از قرن‌ها، چند صباحی هرم قدرت را در این کشور وارونه کرد به‌طوری که نمایندگان مردم از وزرا و حکام و حتی خود شاه حساب پس می‌کشیدند و گاه آنها را از کرسی قدرت، با رای خود، به زیر می‌آوردند. آن روز بنیان‌های مشروطیت چنان محکم ریخته شد که در طول یک قرن پس از آن، هیچ حاکمی در ایران، حتی مستبدترینشان، نتوانست اعلام کند…