محمد مسیحی توضیح داد: «استرداد سیستمی عوارض خروج از کشور برای اشخاصی که موفق به خروج از کشور و استفاده از وجوه واریزی نشده‌اند از طریق سامانه عملیات الکترونیکی نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir امکان‌پذیر است.»  وی با تاکید بر اینکه پرداخت عوارض خروج از کشور باید به نام و با شماره ملی شخص مسافر صورت پذیرد، گفت: «در صورت درج اشتباه شماره ملی امکان خروج مسافر از کشور با رسید مزبور امکان‌پذیر نیست. همچنین استرداد عوارض خروج از کشور به حساب شخصی که شماره ملی وی در رسید پرداخت درج شده است، انجام می‌شود.» مسیحی تاکید کرد: «با توجه به نبود محدودیت زمانی در استفاده از وجوه واریزی در هر سال، چنانچه امکان استفاده از وجوه واریزی به‌دلیل خارج نشدن از کشور میسر نشود، می‌توان از وجه پرداختی مزبور در سفرهای بعدی استفاده کرد.» براساس این خبر، امکان پرداخت عوارض خروج از کشور هم‌اکنون از طریق درگاه‌های اینترنتی بانک ملی ایران، سامانه عملیات الکترونیکی نظام مالیات بر ارزش افزوده، دستگاه‌های خودپرداز، دستگاه‌های خود‌پرداز غیرنقدی، دستگاه‌های کیوسک و برخی نرم‌افزارهای موبایل نیز ایجاد شده است.