ﺳﯿﺪه‌زﯾﻨﺐ ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ «ﻣﯿﮑﺎراد ﮐﯿﺶ» ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺗﺎب‌‌‌آوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد. وی ﮔﻔﺖ: در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی فعالان اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎی ﮐﯿﺶ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎی آﻧﻬﺎ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﯿﺶ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز به ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ است. امیرمیثم ﮔﯿﺎﻫﯽ نیز در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ، ﭘﻨﻞ گفت‌وگو «ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن» را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺎﯾﻮن اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه ﻣﯿﺘﺎ ﮐﯿﺶ اﺟﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ از ﻃﺮف ﺣﺎﺿﺮان ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺟﺬاب در ﻣﻮرد ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ را ﻧﺸﺎن از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان در اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ، ﻧﺸﺎن از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﺸﻒﻧﺸﺪه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ اﻓﺮاد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ، ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﮐﯿﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ (ﺷﺮﮐﺖ دوﺳﺘﺪاران آﯾﻨﺪهﺳﺎز ﮐﯿﺶ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻧﻮآور ﺳﺮزﻣﯿﻦاﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﯿﺶ) ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻓﺮا‌ﺑﻮرس اﻧﺠﺎم داده‌اﻧﺪ. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﻤﻪ ذی‌نفعان ﮐﯿﺶ، ﺑﺘﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد. این نشست ﺑﻪ ﻫﻤﺖ «ﺷﺘﺎب‌دﻫﻨﺪه رادﻣﺎن ﮐﯿﺶ» و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰار شد. ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ «در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ» ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دراین جزیره ﺑﺮﮔﺰار می‌شود.