شماره روزنامه ۶۰۵۵
|

نشست کارآفرینی

نشست کارآفرینی

  • ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﺸﻒﻧﺸﺪه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ کیش

    دنیای‌اقتصاد – کیش: سلسله ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ «در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ» ﺑﻪ همت بخش خصوصی جزیره کیش ﺑﺮﮔﺰار شد. اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ راﻫﺒﺮی اﻣﯿﺮﻣﯿﺜﻢ ﮔﯿﺎﻫﯽ، یک کارآفرین در حوزه ‌آی‌تی آﻏﺎز شد. در این نشست بر اراﺋﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و داﺷﺘﻦ روﯾﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ. ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﯾﺮاﻓﺮاز، ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه و ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری نیز در این رویداد مطالبی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس ﺑﯿﺎن ﮐﺮد. داﺷﺘﻦ چند اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮﻟﺪ و داﺷﺘﻦ ﭘﻠﻦ Aو B از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ اﺷﺎره…
۱
بیشتر