اجرای طرح هادی در ۹۳‌درصد از روستاهای شهرستان آزادشهر