صدور اولین پروانه استاندارد دانه سویای کشور در گلستان