حسین اسماعیل‌زاده و مریم عسگری کچوسنگی * فرآیند بودجه‌ریزی و تعیین اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در یک دهه گذشته بیانگر آن است که تا قبل از سال 1387 اعتبارات سازمان‌های آموزش و پرورش استانی به صورت مجزا از اعتبارات وزارت آموزش و پرورش بوده است؛
بنابراین، همین امر موجب شده است تا میزان اعتبارات استانی در کتاب‌های قوانین بودجه کل کشور به طور دقیق مشخص نشده باشد و به ناچار این اطلاعات را براساس قوانین بودجه سال‌های (1383 - 1392) کل کشور استخراج کرده است و به دلیل عدم ثبت اطلاعات کامل در گزارش‌های موجود، دسترسی به برخی از هزینه‌ها به صورت تفکیک‌شده وجود ندارد، ولیکن از سال 1387 اعتبارات سازمان‌های آموزش و پرورش استانی در بودجه وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است. می‌توان در جدول و نمودار شماره (1) اعتبارات آموزش و پرورش را در یک دهه گذشته مشاهده کرد. ضمنا آمار دانش‌آموزان کشور در یک دهه گذشته بین 7/12 و 16میلیون بوده است.
بررسی اجمالی اعتبارات آموزش و پرورش در یک دهه اخیر
اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در یک دهه اخیر از یک روند صعودی برخوردار بوده است و افزایش حقوق کارکنان را در نتیجه داشته
است.
مقایسه اعتبارات هزینه‌ای وزارت آموزش و پرورش
با اعتبارات هزینه‌ای دولت
اعتبارات دولت نیز در این دهه به جز سال ۱۳۹۱روند صعودی داشته است و روال مشابه در مورد اعتبارات آموزش و پرورش صادق است (جدول زیر)، ولی اگر به نسبت اعتبارات آموزش و پرورش بر کل اعتبارات دولت دقت کنیم، این نسبت در سال ۹۲ در کمترین مقدار خود قرار دارد.
بیشترین رشد اعتبارات آموزش و پرورش نسبت به اعتبارات هزینه‌ای دولت متعلق به سال ۱۳۸۶ به میزان ۲/۱۱ درصد است و سپس به ترتیب در سال ۱۳۸۵ به میزان ۱/۱۱ درصد و در سال ۸۸ به میزان ۶/۱۰ درصد می‌باشد.
بیشترین رشد اعتبارات در بخش درآمدهای اختصاصی وزارت آموزش و پرورش نسبت به درآمدهای اختصاصی دولت متعلق به سال ۱۳۸۴ به میزان ۲/۶ درصد و کمترین رشد در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲/۰ درصد می‌باشد.
جمع‌بندی و پیشنهاد:
آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی است و باید با ارتقای کارکرد فرهنگی - تربیتی، رسالت خطیر خویش را در تحقق اهداف مهندسی فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی کشور ایفا کند. به‌منظور جلوگیری از نابسامانی‌های اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی و همچنین اجرای صحیح و موفق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب باشد.
همچنین وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن بهینه‌سازی و بهره‌برداری از منابع مادی و فیزیکی و رعایت استانداردهای مصرف و پیشگیری از اسراف، نسبت به مدیریت مصارف متناسب با نیازهای کمی و کیفی نظام تعلیم و تربیت اقدام
کند.
*پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش (h۱۳۳۹۱۳ و,@yahoo.com)

بودجه آموزش و پرورش در 10 سال گذشته

بودجه آموزش و پرورش در 10 سال گذشته

بودجه آموزش و پرورش در 10 سال گذشته