خبر 2_1 copy

 افشین وزیری در گفتوگو با خبرنگار دنیای اقتصاد  اظهار کرد: در حوزه ی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان و به ویژه در اداره کل طرح های توسعه شهری این معاونت ، موارد متعددی از مسائل و درخواست ها ، طرح موضوع و پیگیری می شود. لازم به توضیح است کلاً مقیاس ورود به موارد در سه دسته اصلی طرح های جامع، تفصیلی و طرح های پروژ ه ای (موضوعی-موضعی) قرار می گیرد. وی افزود بدیهی است هر شهری می بایست بر اساس طرح و برنامه شکل بگیرد ، در واقع شهرسازی و مباحث توسعه شهری بر اساس یک سری برنامه ریزی ها و اطلاعات هدایت می شود که این طرح ها در اداره کل طرح های توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در قالب چهار دسته اصلی اطلاعات مرتبط با اراضی و پهنه ای که شهر در آن مستقر است، مشتمل بر نقشه های کاربری اراضی، نقشه های شبکه معابر، نقشه های نظام ارتفاعی و دفترچه ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی موجود است.

مدیرکل طرح های توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح کرد: همانطور که می دانیم برای یک شهر یک محدوده و یک حریم وجود دارد که بطور متعارف سه تا پنج برابر مساحت محدوده هر شهری ، مساحت حریم آن می شود و البته برای شهر اصفهان مقدار این تناسب کمتر است و حدود یک و نیم برابر مساحت محدوده این شهر، مساحت حریم آن است. وی گفت : داخل محدوده کاربری ها وجود دارد یعنی اراضی دارای کاربری هستند، خارج از محدوده اگر قرار باشد پروانه ای صادر یا پروژه ای اجرا شود، باید تعیین کاربری شود ما سند پهنه بندی داریم که در طرح جامع اصفهان سندی تهیه شده است که حریم شهر اصفهان به تعدادی پهنه و زیر پهنه تقسیم شده است و در هر زیر پهنه ای یک سری فعالیت هایی را در واقع قابل استقرار تشخیص داده است، یعنی این فعالیت ها مصوب نیست که ما بتوانیم به صورت مستقیم با درخواست متقاضی یکی از قابلیت ها را اختصاص دهیم بلکه این موارد پیشنهاد مشاور طرح است که می بایستی روال قانونی اعمال گردد. وزیری ادامه داد: اگر متقاضی اسناد و مدارک را در این خصوص ارائه دهد با مشاوره هایی که منطقه مرتبط شهرداری در خصوص نوع درخواست به مالک می دهد، درخواست متقاضی پس از انجام استعلامات لازم از دستگاه های ذیربط منجمله سازمان جهاد کشاورزی استان، ابتدا در کارگروه زیر بنایی و سپس در شورای توسعه و برنامه ریزی استان  مطرح می شود و پس از اینکه درخواست متقاضی در این شورا مصوب شد ،با ابلاغ مصوبه به شهرداری عملاً تعیین کاربری در حریم شهر اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه در تغییر کاربری داخل محدوده شهر روال اداری به شکل دیگری است، اضافه کرد :همانطور که اشاره شد،داخل محدوده کاربری ها را داریم و دیگر تعیین کاربری صورت نمی گیرد، در واقع بر اساس «نقشه های کاربری اراضی» کاربری های داخل محدوده و برای هر پلاک ثبتی مشخص است و این نقشه ها و نقشه های شبکه معابر و نظام ارتفاعی در راستای شهرسازی الکترونیکی در سامانه الکترونیکی نیز بارگذاری شده است و در واقع بر اساس نقشه مشخص می شود. مدیرکل طرح های توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اظهار کرد: دسته دوم اطلاعات، «نقشه های شبکه معابر» است که تمام معابر اصلی و فرعی شهری اصفهان اعم از آزادراه ، بزرگراه خیابان های اصلی، جمع و پخش کننده، فرعی ها، بن باز و بن بست ها با مشخصات عرض آن در سامانه شهرسازی الکترونیک پیاده سازی شده است در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که نقشه های طرح تفصیلی در مقیاس یک دوهزارم است اما در نقشه شبکه های معابر، بخشی از معابر دارای مقیاس یک پانصدم است که دارای دقت خوب جهت بهره برداری و اقدامات در منطقه می باشد.

وی افزود: دسته سوم نقشه ها، نقشه های ارتفاعات شهر اصفهان است در واقع با اطلاعات این دسته سوم ، مشخص می شود هر پلاکی با هر کاربری چه ارتفاع و طبقه ای را می تواند داشته باشد آنچه گفته شد در واقع سه شاخصه اصلی اطلاعات حوزه شهرسازی برای هر پلاکی در سطح شهر اصفهان است. وزیری گفت:دسته چهارم، ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی است، ما دفترچه ضوابط و مقرراتی داریم که در سال 1390مصوب و ابلاغ شده است و در این دفترچه اطلاعات و ضوابطی که در صدور پروانه و سایر موارد مرتبط با شهرسازی نیاز است گنجانده شده است. وی در پایان گفت: اغلب طرح و برنامه های اداره کل طرح های توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در سیستم شهرسازی الکترونیکی (سامانه سرا) جاری است و شهروندان محترم هم می تواند با دسترسی ایجاد شده در سیستم برای ایشان اطلاعات مورد نیاز ملک متعلق به خود را مشاهده و دریافت نمایند.