دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات حمزاوی نیز همین بوده است. این بازیکن سه قسط از مطالباتش را از باشگاه طلبکار بود که هر سه قسط به حساب او واریز شد، ولی یکی از این اقساط توسط بلژیک برگشت خورد و به الجزایر نرفت که آن‌هم بلافاصله مجددا ارسال و به حسابش واریز شد. جمعا این مبلغ ۱۷۱ هزار یورو بود. علاوه بر این؛ حمزاوی اما بابت خروج از کشور هم یکسری هزینه‌هایی مانند تهیه بلیت، مالیات خروج از کشور و... را به صورت ریالی انجام داده بود که این مبلغ را به صورت ریال از باشگاه طلب داشت. باشگاه تراکتور هم این مبلغ را هم به صورت یورو به حساب او واریز کرد، ولی حمزاوی مدعی بود هزینه‌هایی که برای خروج از کشور انجام داده است باید با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی محاسبه شود. باشگاه تراکتور پس از ادعای حمزاوی، گواهی از بانک مرکزی دریافت کرد که طبق آن ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی فقط به غذا و دارو اختصاص دارد و قابل دسترسی برای باشگاه‌ها نیست. فیفا هم این نامه بانک مرکزی را پذیرفت و به این ترتیب حمزاوی این بخش از طلب ریالی خود را هم با حساب ارز آزاد دریافت کرد.»