«دنیای‌اقتصاد» روز گذشته ۵۰ فایل عرضه‌شده به بازار فروش مسکن در مناطق ۱۵ تا ۱۹ را مورد بررسی قرار داد. این فایل‌‌‌ها عمدتا از میان واحدهای مسکونی میانسال در بازه متراژی ۶۰ تا ۹۰ مترمربع انتخاب شدند. میانگین قیمت پیشنهادی برای فروش هر مترمربع از این واحدهای مسکونی عرضه‌شده به بازار مسکن این ۵ منطقه جنوبی تهران حول و حوش ۵۱ میلیون و۴۰۰‌هزار تومان است. این در حالی است که متوسط عمربنا در این ۵۰ فایل موردبررسی ۹.۵ سال و میانگین مساحت این واحدها نیز ۷۱ مترمربع است.

بنابراین اگر این اعداد را به عنوان ملاکی برای تخمین متوسط قیمت پیشنهادی آپارتمان‌‌‌ها در این ۵ منطقه در نظر بگیریم، برای خرید یک واحد ۶۰ مترمربعی با عمربنای حدود ۱۰ سال در یکی از این ۵ منطقه به طور متوسط خریدار باید بودجه کل حدود ۳ میلیارد تومانی را در نظر گرفته و در اختیار داشته باشد. در جدول زیر مشخصات و قیمت پیشنهادی ۵۰ فایل فروش آپارتمان عرضه شده به بازار مسکن مناطق ۱۵ تا ۱۹ شهر تهران درج شده است.

5 copy