Untitled-1

 

در واقع در بسیاری از نوشتارها، به افراد این گونه القا می‌شود که رهبری سازمان حالت توسعه یافته مدیریت است و تمام مدیران بهتر است تمام تلاش خویش را برای آنکه به رهبری الهام بخش بدل شوند، به کار بندند. حال آنکه بر اساس نظریه مدیریت اقتضایی، هیچ نسخه بهینه و منحصر به فردی برای مدیریت اثربخش وجود ندارد و با توجه به شرایط موجود باید بهترین تصمیم گرفته شود. اما واقعیت آن است که گونه سوم (مدیرنما) که در این نوشته معرفی شد، موجب اتلاف منابع و افت محسوس بهره‌وری خواهد شد.  کشور ما برای پیشرفت قطعا نیاز به گونه‌های اول و دوم دارد و گونه سوم باید از ادبیات نظام اداری حذف شود. هرچند که با شناخت روابط پیچیده نظام اداری، حذف ناگهانی آن امری محال است ولی با اجرای سیاست‌های شایسته سالاری می‌توان گام های مؤثری در این خصوص برداشت