همکاری کاوه آفاق  و فولاد کیمیایی با نمایش «گالیله»