نویسنده کتاب، پس از طرح چارچوب نظری طی دو فصل به رابطه میان تحولات و نظام تصمیم‌سازی در دوره پهلوی اول و دوم می‌پردازد و سپس موضوع توسعه‌یافتگی ایران را بررسی می‌کند و مشاهدات و تحقیقات خود طی سه دهه را در قالب داده‌های دوره پهلوی به آزمون می‌گذارد. «چارچوب نظری»، «از رضاخان به رضا‌شاه» «محمدرضا پهلوی: از ولیعهدی بیست‌و‌دو ساله تا شاه شاهان» و «نتیجه‌گیری» عناوین چهار فصل تشکیل‌دهنده این کتاب هستند. دکتر سریع‌القلم سعی کرده در این کتاب به این پرسش‌ها پاسخ دهد که «چرا تاریخ ما تکه تکه است؟ چرا در هر دوره، سیاست‌ها و اندیشه‌هایی در تناقض کامل با دوره قبل دیده می‌شود؟ چرا امتداد نداریم؟ چرا منحنی رفتاری ما در این حد، فراز‌و‌نشیب دارد؟» انتشارات گاندی کتاب «اقتدارگرایی ایرانی» را در ۳۲۸ صفحه و به قیمت ۳۲هزار تومان به چاپ رسانده است.