به گزارش «شاتا» احمد تشکینی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا معمولا شرایط ویژه‌ای را برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تملیکی به مالکان قبلی در نظر گرفته می‌شود تا فرآیند تولید دچار اختلال نشود. او گفت: بر این اساس امکان بازگشت ملک تملیکی به صاحب حقیقی قبلی و جلوگیری از تغییر کاربری در بخش تولید بسیار مهم است. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری افزود: ماده (۱۱) در دستورالعمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری تا حدی باب مذاکره را بین بانک و تولیدکننده قبلی باز می‌کند. او گفت: در ماده (۱۱) اشاره شده است که در صورتی که مال مازاد از جمله وثایق تملیکی باشد، موسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ۱۰ روز قبل مزایده، به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده، کتبا اعلام آمادگی کند، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار کند. تشکینی ادامه داد: مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدا پرداخت شود، معادل با اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه‌هایی است که موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است.