به‌گزارش روابط‌عمومی گمرک، علیرضا مقدسی در همایش آموزشی سامانه متمرکز آمار و جعل اسناد به رویکرد گمرک در مبارزه با جعل اسناد اشاره کرد و گفت: گمرک ایران با توجه به قوانین و‌ مقررات اهداف را تعیین و نقشه راهی را مشخص کرده است تا با راه‌اندازی سامانه جعل اسناد با وحدت رویه پیگیری از جعل اسناد پیشگیری و مبارزه شود. مقدسی افزود: گمرک با توجه به شرح وظایف گسترده در گمرکات اجرایی با چالش‌های جعل آشنا است. با توجه به این شرح وظایف کوچک‌ترین مغایرتی با شرح وظایف گمرک پیوند خورده است. معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در ادامه تشریح کرد: در گذشته اسناد کاغذی و قدیمی بود که با توجه به زمان خود قابل قبول بوده اما درحال‌حاضر اسناد الکترونیکی شده است و این موضوع باعث کاهش جعل اسناد شده است اما در مقابل رویکردهای کنترلی نیز باید دستخوش تغییر شده و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با جعل احتمالی در اسناد الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد. مقدسی با بیان اینکه در سایر واحدهای گمرک از سامانه استفاده می‌شود، گفت: باید ادارات قضایی گمرک از سامانه‌ها بهره بیشتری ببرند و با توجه به بازخوردهای فعالیتی گمرکات اجرایی و نتایج تلاش انجام شده که به مرکز مبارزه با جرایم ارائه شده است، سامانه قضایی و سامانه متمرکز آمار و اطلاعات جعل ایجاد و تکمیل شده است که براساس این سامانه مدیران گمرکات گزارش‌هایی را به دایره قضایی ارجاع می‌دهند.