علی اصغر پورمند مدیرعامل محترم میدکو با حضور در مراسمی که به منظور اهدای جوایز برگزار شده بود، این تندیس را دریافت کرد. میدکو سال گذشته نیز موفق به دریافت تندیس سیمین در پنجمین دوره جایزه مسوولیت اجتماعی مدیریت شده بود. مراسم ششمین دوره جایزه مسوولیت اجتماعی در روزهای پنجم و ششم بهمن ماه، با همت انجمن مدیریت ایران و با حضور جمعی از نخبگان علم مدیریت کشور در دانشگاه خاتم برگزار شد.