انقباض اقتصاد ژاپن ادامه دارد

به گفته اقتصاددانان این امکان وجود دارد که زمان‌بندی افزایش نرخ‌ها بسته به اینکه چگونه تولید ناخالص داخلی ممکن است در ۳ ماهه جاری بهبود یابد، به عقب برود. اقتصاددانان باور دارند در حالی که اقتصاد ژاپن در ۳ ماهه جاری به دلیل افزایش دستمزدها مطمئنا بهبود خواهد یافت، اما عدم اطمینان در مورد مصرف در بخش خدمات همچنان وجود دارد. آخرین خوانش آمار تولید ناخالص داخلی به کاهش ۰.۵ درصدی سه‌ماهه در مقابل کاهش ۰.۴ درصدی مورد انتظار اقتصاددانان تحلیل شده است. ضعف ین، اقتصاد دوسرعتی در ژاپن ایجاد کرده است؛ به این معنی که بخش‌های صادرات و گردشگری به‌طور گسترده از نرخ ارز رقابتی‌تر سود می‌برند، اما خانوارها و مشاغل کوچک به دلیل هزینه‌های متورم کالاهای وارداتی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند.