پر‌واضح است که بانک‌ها به عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد و تسهیلگران ارتباطات مالی، نقش بسیار حیاتی در پشتیبانی از رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری و بهبود سیستم مالی دارند و ما نیز به عنوان نهاد سیاستگذار بر مبنای رویکردهای نوین نظارتی و مقرراتی زمینه مطلوبی برای فعالیت‌های موثر بانک‌ها در چارچوب بانکداری اسلامی فراهم می‌کنیم. بانک مرکزی با توانمندی‌ها و تدابیر ویژه و اتکا به حمایت همگانی می‌تواند گامی موثر در جهت پیشرفت اقتصادی کشور بردارد و قطعا برای دستیابی به این هدف ارزشمند از تمام ابزار قانونی استفاده خواهد کرد. در پایان ضمن ارج نهادن به مساعی مجدانه یکایک کارکنان شبکه بانکی کشور، امیدواریم با اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه، مسیر توسعه پایدار و بهبود معماری مالی هموار شود و اعتماد به پیشرفت مستمر و تحقق اهداف بلندمدت در کل عرصه بانکی و پولی کشورمان را شاهد باشیم.»/بانک مرکزی