تخصیص ۴۴۰ میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در فروردین

در فروردین ماه امسال از محل یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد حدود ۴۴۰ میلیارد تومان درامد مالیاتی جدید ایجاد شده است. این تغییرات بر اساس حکم مندرج در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ اعمال شده است.

این درامد طبق حکم قانون بودجه صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. این  برای نخستین بار است که از سازوکار مالیات ارزش افزوده برای پوشش  افزایش هزینه های  مرتبط با حقوق بازشستگان استفاده شده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.