یعنی باید ۱۰۰ هزار سال به سرعت نور حرکت کنید تا طول کهکشان راه شیری را طی کنید.