همچنین این سد با ارتفاع ۲۶ متر و طول ۵۵ متر، دارای یک برج آبگیر است که هم اکنون کاملاً زیر آب رفته و از این طریق آب پشت سد در حال تخلیه است.

گفتنی است در سال‌های اخیر این نخستین‌بار است که ظرفیت نیم میلیون متر مربعی ذخیره سازی این سد تکمیل شده و سرریز کرده است.