این فروچاله در طول جغرافیایی ۵۴ درجه و ۱۰ دقیقه و ۱۴ ثانیه و عرض جغرافیایی ۲۸ درجه ۵۷ دقیقه و ۹ ثانیه در جنوب غرب شهر «ایج» و جنوب شهرستان استهبان در استان فارس قرار دارد. محل فروچاله در دامنه کوهستان و بر روی رسوبات کوهپایه‌ای است. عمق و قطر این فروچاله حدود ۵۰ متر است.