گوشه ای از صحبت های رئیس جمهور را در این ویدئو ببینید و بشنوید.