در جلسه اول دادگاه در روز سه شنبه - ۲۵ دی ماه - کیفرخواست صادره برای علی بخشایش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت قرائت شد و علی بخشایش به دفاع از خود پرداخت.

در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه در روز دوشنبه - اول بهمن ماه - به استماع دفاعیات دو نفر از متهمین پرونده و وکیل مدافع آنها پرداخته شد.