طبق این گزارش یک کارگر در حادثه ریزش دیوار در یکی از مناطق شرقی خرمشهر زیر آوار ماند و از دنیا رفت.